Как счетоводството е наука?

дефиниции

Определението за наука включва придобиване на знания чрез изучаване, практикуване, изследване и внимателно наблюдение. Това включва придобиване на знания за общите истини за законите на действията, особено чрез изпитани средства, както при използването на научния метод.цени на счетоводни услуги за малки фирми

По подобен начин определението за счетоводство включва наблюдение, изследване и идентифициране чрез тестови методи и методи за събиране на данни, за да се направят заключения за данните.

Необходимо е задълбочено проучване и обучение, преди специалистът да може да формулира хипотеза както в науката, така и в счетоводството. Както в областта на науката, така и в областта на счетоводството професионалистът прави заключения и преценки след внимателно проучване, документиране и изследване.

В счетоводството счетоводните записвания са приетият метод за записване и класифициране на данни в логична и постоянна форма. Счетоводни услуги.

идентифициране и измерване

Ученият идентифицира и изследва дадена тема, измерва и записва резултатите, докато всички са доволни от точността на данните. По същия начин счетоводителите идентифицират и измерват данните.

Счетоводните операции се идентифицират и записват с помощта на счетоводна система за двойно записване, която включва набор от сметки. Когато одиторът проверява точността на счетоводните практики, се правят множество тестове и измервания, докато всички се убедят, че резултатите са точни.счетоводство онлайн

Тъй като измерванията в счетоводството включват субективни преценки на счетоводителя за стойностите на бизнес пасивите и активите, процесът прилича по-скоро на научен подход към интерпретацията на данните.цени счетоводни услуги

комуникация

За да може счетоводната информация да бъде използвана от получателя, тя трябва да бъде предадена по начин, който е лесно разбираем и подходящ за получателите на информацията.

Разбира се, тези принципи са валидни за всяко научно изследване. То трябва да бъде уместно и разбираемо, в противен случай е безполезно. В счетоводството възприетите методи за съобщаване на финансови данни в разбираем и обобщен формат включват изготвянето на финансови отчети, като главна книга, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци.онлайн счетоводни услуги

Приетите измервания се използват за анализ на данните, които тези формуляри съдържат, а счетоводителите изучават формулите, за да интерпретират данните. Някои примери са коефициентите на обращаемост на материалните запаси, съотношението на дълга към собствения капитал и оперативния марж.

Разчитането на събраните данни и инструментите за анализ намаляват несигурността у тези, които трябва да вземат решения как да процедират с информацията.